Postępowanie rozwodowe, mimo że często długie i wiążące się z silnymi emocjami, najczęściej nie kończy wcale spraw pomiędzy byłymi małżonkami – pozostaje jeszcze podzielenie wspólnego dorobku. Sprawy o podział majątku często są bardziej skomplikowane i długotrwałe niż sprawy o rozwód. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy podział majątku może zostać przeprowadzony jeszcze przed rozwodem, kiedy małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. W sytuacji, kiedy podział majątku następowałby na zgodny wniosek stron, albo przeprowadzenie postepowania podziałowego nie wpłynęłoby znacząco na wydłużenie postępowania, sąd może również przeprowadzić podział majątku w postępowaniu rozwodowym.

Przed złożeniem wniosku o podział majątku należy się odpowiednio przygotować, sprawdzić dokumenty, ustalić, co w skład majątku wspólnego wchodzi, a co ewentualnie należy do majątku osobistego jednego małżonków i jak byśmy chcieli ten majątek podzielić.

Odmiennie niż w sprawie o rozwód sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podział majątku będzie sąd rejonowy, w okręgu którego znajduje się wspólny majątek byłych małżonków. Sprawy o podział majątku mogą zatem toczyć się w takich miastach jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Poznań, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn czy Września. Bez znaczenia przy tym jest wartość majątku, czy składa się z wielu nieruchomości, przedsiębiorstwa i oszczędności, czy też w jego skład wchodzą tylko ruchomości stanowiące wyposażenie wynajmowanego mieszkania. Jeżeli jednak w skład majątku wchodzi kilka składników, które leżą w okręgach różnych sądów, strona składająca wniosek o podział majątku ma prawo wyboru, do którego z nich chce skierować sprawę.

Należy również pamiętać o opłacie od wniosku o podział majątku, bez tego bowiem sprawie nie zostanie nadany bieg, a sam wniosek zwrócony przez sąd.

Sąd w postepowaniu o podział majątku będzie ustalać, co wchodzi w skład wspólnego majątku byłych małżonków, czy posiadali jakieś majątki osobiste, z których dokładali się do wspólnego budżetu, albo wręcz odwrotnie – na który przeznaczali majątek znajdujący się w ich wspólności majątkowej małżeńskiej, czy w skład majątku wspólnego wchodziło przedsiębiorstwo, czy małżonkowie posiadali jakieś lokaty lub inne inwestycje. W tym celu należy złożyć odpowiednie wnioski dowodowe, co często bywa trudne, bo np. drugi małżonek nie dzielił się z nami informacjami, gdzie trzyma oszczędności, jaka jest wartość jego przedsiębiorstwa itp. Niezbędną staje się wtedy pomoc doświadczonego adwokata, który pomoże w zlokalizowaniu majątku lub wskaże sądowi, gdzie ewentualnie należy go szukać.

W dalszej kolejności sąd ustalać będzie wartość poszczególnych składników majątku wspólnego. Strony mogą złożyć zgodne oświadczenia o wartości każdego ze składników. Jeżeli natomiast byli małżonkowie nie porozumieją się co do wartości poszczególnych składników, sąd zleci biegłemu ich wycenę.

Następnie sąd określi procentowy udział każdego z byłych małżonków. Co do zasady będzie to po 50 %, natomiast każda ze stron może złożyć wniosek o dokonanie nierównego podziału, np. 70 do 30 %.

Ostatnią kwestią do rozstrzygnięcia będzie sposób podziału. Może on zostać przeprowadzony w naturze, poprzez wskazanie, które składniki majątku wspólnego przypadną któremu z byłych małżonków. Sąd może też przekazać majątek, bądź większą jego część, jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego, lub nakazać sprzedaż majątku i podzielić sumę w ten sposób uzyskaną.

Małżonkowie chcąc się rozwieść często nie zdają sobie sprawy, że większa batalia czeka ich w sprawie, która wydaje się być jedynie dopełnieniem sprawy o rozwód. Wzajemna niechęć, obawa o przyszłość i rzecz najbardziej przyziemna, ale również niezwykle istotna – pieniądze, powodują, że sprawy o podział majątku zazwyczaj są dużo trudniejsze do szybkiego zakończenia, niż rozwody. Pomoc adwokata wydaje się w tej sytuacji nieodzowna. Zapraszamy do umówienia spotkania w naszej Kancelarii mieszczącej się w Poznaniu, gdzie adwokat Jakub Zbierski oraz nasi doświadczeni prawnicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania oraz pomogą w przygotowaniu się do sprawy i będą czuwać nad sprawnym i zgodnym z Państwa interesem przebiegiem sprawy o podział majątku.

Obszarem działania Kancelarii jest przede wszystkim Poznań i okolice, jednak w razie potrzeby nasi specjaliści od prawa rodzinnego, w tym w szczególności od takich spraw jak rozwody, alimenty, uregulowanie kontaktów, czy zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej i w dalszej kolejności podział majątku, świadczą także usługi poza siedzibą Kancelarii i uczestniczą w czynnościach w innych miastach na terenie województwa Wielkopolskiego, takich jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn i Września.

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawach o alimenty.

Co dzieli sąd w sprawie o podział majątku?

Sąd w sprawach o podział majątku ma teoretycznie obowiązek z urzędu ustalenia jego składu. W praktyce jednak to od nas zależy, gdzie sąd tego majątku będzie szukać. Ustalenie niektórych składników nie jawi się jako problematyczne, bo wskażemy np. numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego, albo przedłożymy umowę zakupu samochodu. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wiemy, że jakiś składnik istnieje, ale nie wiemy gdzie, albo jaka jest jego wartość. Niezwykle istotnym wtedy jest odpowiednie wskazanie sądowi, że taki składnik istnieje, gdzie może się znajdować, lub ewentualnie jak można go znaleźć. Poprawne sformułowanie wniosków w tym zakresie może być trudne, dlatego zalecamy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże Państwu na każdym etapie postępowania.

Jak sąd ustala wartość dzielonego majątku?

Po ustaleniu składników majątku podlegającego podziałowi sąd ustali ich wartość. Może to zrobić na podstawie wspólnego oświadczenia stron, lub zlecając ich wycenę biegłemu lub biegłym. Określenie wartości poszczególnych składników często jest czasochłonne i skomplikowane, biegli przyjmują bowiem różne metody wyliczenia, co może być niekorzystne dla którejś ze stron. Warto zatem uważać, aby tezy dowodowe w postanowieniu o powołaniu biegłego były prawidłowo sformułowane.

Czy mogę domagać się nierównego podziału?

Tak, zdarzają się sytuacje, kiedy sąd w sprawie o podział majątku ustala nierówne udziały byłych małżonków. Może on zostać ustalony w przypadku, gdy istnieje wyraźna dysproporcja w przyczynianiu się do powstania majątku, albo gdy mają miejsce ważne powody, które uzasadniają nierówny podział majątku. Należy przy tym mieć na uwadze, że sąd ustalając nierówny podział majątku winien działać na korzyść małżonka, który nie ponosi winy za trwały i zupełny rozkład małżeństwa.

W jaki sposób sąd dzieli majątek byłych małżonków?

Sąd może dokonać podziału na trzy sposoby:
– w naturze, tj. poprzez rozdzielenie poszczególnych składników dla każdego z byłych małżonków,
– poprzez przyznanie całego lub znacznej części majątku jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego,
– przez sprzedaż majątku i podział sumy uzyskanej z tego tytułu.
Wybór sposobu zazwyczaj zależy od stron, jednak przy braku zgody w tym zakresie sąd sam ustali, który ze sposobów będzie w danym przypadku najrozsądniejszy.

Jak należy przygotować się do sprawy o podział majątku?

Przed złożeniem wniosku o podział majątku należy przygotować wszystkie dokumenty, które potwierdzą zarówno istnienie danego składnika majątku wspólnego, jak i jego wartość. Wnioskodawca winien się zastanowić, czy istnieją lub mogą istnieć jakieś składniki, co do których nie posiada dowodów na ich istnienie, ale mogą wskazać gdzie są, albo jak je znaleźć.
W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy są jakieś inne kwestie wymagające rozliczenia, jak np. nakłady poniesione z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka, lub z majątku osobistego wnioskodawcy na majątek wspólny. Ustalenia wymaga również kwestia ewentualnego złożenia wniosku o nierówny podział. Przygotowując się do sprawy należy również rozważyć sposób podziału, który zaproponujemy sądowi we wniosku lub odpowiedzi na wniosek.

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc przy prawidłowym sformułowaniu wniosku i innych pism procesowych oraz będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem postępowania w sprawie o podział majątku.

Ile może potrwać sprawa o podział majątku?

W zależności od wielkości majątku, ilości jego składników oraz stanowisk stron, sprawa o podział majątku może skończyć się już po jednym posiedzeniu sądu, a może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Problemy z ustaleniem składu majątku wspólnego, wartością poszczególnych składników oraz sposobem ich podziału, jak również nieprecyzyjne stanowiska stron, czy błędnie sformułowane wnioski powodują znaczne wydłużenie sprawy, dlatego niezwykle istotne jest precyzyjne określenie przez strony wszystkich elementów niezbędnych do przeprowadzenia podziału majątku.

Jakie są koszty sprawy o podział majątku?

W zależności od tego, czy strony pozostają w sporze co do sposobu podziału, czy tez ich stanowisko jest zgodne, wniosek o podział majątku będzie podlegał różnym opłatom. W przypadku zgodnego wniosku opłata sądowa wynosi 300 zł, natomiast przy braku zgody jej wysokość to 1.000 zł. Opłatę wnosi się na konto sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a dowód jej uiszczenia dołącza do wniosku.

Oprócz opłaty sądowej w toku sprawy mogą pojawić się również inne koszty, które sąd zasądzi od jednej lub obu stron w postanowieniu kończącym, takie jak koszty dojazdu świadków, czy przede wszystkim koszty opinii biegłego lub biegłych. W sprawach o podział majątku, gdzie do ustalenia jest wartość kilku składników, wysokość wynagrodzenia jednego lub kilku biegłych może być znaczna, co również należy brać pod uwagę decydując się na wszczęcie sprawy.

Jeżeli strona zdecyduje się na pomoc adwokata, dodatkowym kosztem będzie jego wynagrodzenie, które zazwyczaj ustalane jest na podstawie wartości majątku podlegającego podziałowi, jak również stopnia skomplikowania sprawy, ilości posiedzeń, czy też konieczności dojazdu do sądu znajdującego się w innej miejscowości niż siedziba kancelarii.

Jaki sąd jest właściwy do rozstrzygania sprawy o podział majątku?

Odmiennie niż w sprawie o rozwód, w której zawsze rozstrzyga sąd okręgowy, sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podział majątku będzie sąd zawsze rejonowy, w okręgu którego znajduje się wspólny majątek byłych małżonków. Sprawy o podział majątku mogą zatem toczyć się w takich miastach jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Poznań, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn czy Września. Bez znaczenia przy tym jest wartość majątku, czy składa się z wielu nieruchomości, przedsiębiorstwa i oszczędności, czy też w jego skład wchodzą tylko ruchomości stanowiące wyposażenie wynajmowanego mieszkania. Jeżeli jednak w skład majątku wchodzi kilka składników, które leżą w okręgach różnych sądów, strona składająca wniosek o podział majątku ma prawo wyboru, do którego z nich chce skierować sprawę.

Potrzebujesz porady?

zadzwoń lub napisz!

Pomożemy uniknąć błędów!
Doradzimy gdy masz jakieś wątpliwości!