Rozwód – co to takiego?

Rozwód to w Polsce jedyna prawnie dopuszczalna forma rozwiązania małżeństwa. Jest to także szczególny rodzaj spraw, które bez wątpienia budzą wiele emocji. Rozwód oznacza bowiem definitywne zakończenie wspólnego pożycia małżonków i wymusza podjęcie decyzji w wielu niezwykle istotnych kwestiach, takich jak:

  • wykonywanie władzy rodzicielskiej i forma opieki nad małoletnimi dziećmi, czy to przez powierzenie jej jednej ze stron i uregulowanie kontaktów z dziećmi drugiej, czy też tzw. opieka naprzemienna;
  • alimenty
  • sposób dalszego zamieszkiwania
  • podział majątku małżonków.

Każdy z nas zna kogoś, kto ma za sobą rozwód. Nic dziwnego, w Polsce obecnie rozpada się nawet co trzecie małżeństwo, na około 180 tysięcy małżeństw rocznie, rozwody orzekane są w ponad 60 tysiącach spraw rozwodowych w każdym roku. W samym Poznaniu orzeka się co roku około sześciu tysięcy rozwodów. Prawo rodzinne jest jednocześnie skomplikowaną materią, co powoduje, że bez pomocy adwokata ciężko nam sobie poradzić w prawidłowym formułowaniu pism, wniosków dowodowych, przesłuchiwaniu świadków, czy reagowaniu na wnioski i pytania drugiej strony.

Rozwód bezkonfliktowy, ale czy bezproblemowy?

Rozwody mogą być orzekane szybko, kiedy małżonkowie zgadzają się w zasadniczych kwestiach, takich jak wina w rozkładzie pożycia, wykonywanie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi stron, alimenty, czy podział majątku. Jednak nawet wtedy pozew o rozwód winien być przygotowany skrupulatnie i zawierać wszystkie niezbędne dla sądu informacje, takie jak prawidłowe oznaczenie stron i sądu, żądania strony składającej pozew, wnioski na poparcie twierdzeń faktycznych. Pozew powinien być również prawidłowo opłacony. Obecnie opłata od pozwu wynosi 600 zł. Dla przykładu Sąd Okręgowy w Poznaniu posiada kilka numerów rachunków bankowych, na które opłata od pozwu o rozwód winna zostać wpłacona, w zależności od miesiąca, w którym pozew zostaje złożony. Nawet w przypadku bezproblemowych rozwodów stres towarzyszący wizycie w sądzie i ryzyko popełnienia błędu powodują zatem, że adwokat staje się nie tylko pomocny, ale wręcz niezbędny. Często już samo oznaczenie sądu staje się problemem. Właściwymi do rozstrzygania spraw o rozwód są sądy okręgowe, dlatego też Sąd Okręgowy w Poznaniu jest właściwy do orzekania rozwodów dla małżeństw, które mają miejsce zamieszkania nie tylko w mieście Poznań, ale też dla gmin: Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn i Września. Wybór pełnomocnika ma o tyle istotne znaczenie, że adwokat, którego siedzibą jest Poznań nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dojazdu do sądu, którymi zazwyczaj dodatkowo obciążani sią klienci.

Często zdarza się też, że małżonkowie chcą się zgodnie rozwieźć, nie wiedzą jednak, jak to prawidłowo zrobić. Kancelaria pomaga w takich przypadkach w ustaleniu wszystkich istotnych kwestii, tak, aby dalsze postępowanie w sądzie mogło przebiec w sposób szybki i niezakłócony. Ustalenie wszystkich niezbędnych dla rozwodu elementów, jak wina, alimenty, kontakty z dziećmi, a w dalszej kolejności również podział majątku, pomaga w szybkim zakończeniu sprawy. Sąd otrzymując informację o porozumieniu stron będzie dążył do możliwie jak najszybszego wyznaczenia terminu rozprawy, aby móc sprawę zakończyć i wydać wyrok rozwodowy zgodny z wnioskiem stron. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby wypracowane porozumienie rozstrzygało wszystkie kwestie i było przygotowane w sposób precyzyjny i staranny.

A co jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia?

Najczęściej jednak rozwód jest równoznaczny z mniejszym lub większym konfliktem stron. Zrozumiałym jest, że np. małżonek domaga się winy żony, bo ta go zdradziła. Z drugiej jednak strony wcale nie musi być tak, że to zdrada była bezpośrednią przyczyną rozpadu małżeństwa, bo mąż nadużywał alkoholu, albo znęcał się nad żoną. Czy jest zatem szansa, żeby sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków? Problem pojawia się również wtedy, kiedy miejscem zamieszkania żony z dziećmi ma być np. Poznań, a mąż pozostaje w dotychczasowym domu rodzinnym położonym w jednej z oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości, jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn czy Września. Kto wtedy ma ponosić koszty dojazdu? Jak ustalić opiekę i kontakty z dziećmi? Najczęściej kością niezgody pozostają jednak alimenty. Z jednej strony chcemy uzyskać ich jak najwięcej, w końcu przeznaczane mają być na dzieci i zaspokajać ich potrzeby, z drugiej jednak płacąc je nie mamy gwarancji, że były małżonek nie będzie przeznaczał ich na siebie. Jak ustalić wysokość alimentów? Ile to dużo, a ile zdecydowanie zbyt mało? Co wchodzi w skład alimentów, a co sąd uzna za nieuzasadnione potrzeby dziecka? Ogrom informacji i problemów do rozstrzygnięcia powoduje, że często nie korzystając z adwokata popełniamy błędy, a ich skutki są potem niemożliwe do odwrócenia

Warto przy tym pamiętać, że sprawy o alimenty, nie tak jak rozwody, które dla większości mieszkańców Wielkopolski toczą się w Poznaniu, należą do właściwości sądów rejonowych, sprawy o alimenty mogą zatem toczyć się w takich miastach jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Poznań, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn czy Września. Rodzi to dodatkowe pytania, np. czy mieszkając we Wrześni, Gnieźnie czy Szamotułach, kiedy drugi rodzic mieszka Poznaniu, Nowym Tomyślu czy Opalenicy, lepiej będzie nam wnieść pozew o alimenty według naszego miejsca zamieszkania czy drugiego rodzica?

Odpowiedź na wszystkie pytania adwokat Jakub Zbierski oraz pracownicy Kancelarii pomogą znaleźć w trakcie spotkania w siedzibie Kancelarii w Poznaniu. Decydując się na rozwód należy się do niego odpowiednio przygotować. Dlatego przed pierwszym spotkaniem z adwokatem warto odszukać chociażby odpis aktu ślubu, odpisy urodzenia małoletnich dzieci, przypomnieć sobie i w miarę możliwości spisać istotne okoliczności dotyczące przebiegu małżeństwa, jak również zastanowić się nad dowodami, które mogą potwierdzić nasze twierdzenia – historią konwersacji, rachunkami za wydatki związane z dziećmi, czy świadkami. Doświadczony adwokat wskaże, na co sądy zwracają uwagę w postępowaniach rozwodowych i jakie dowody mogą okazać się istotne

Obszarem działania Kancelarii jest przede wszystkim Poznań i okolice, jednak w razie potrzeby nasi specjaliści od prawa rodzinnego, w tym w szczególności od takich spraw jak rozwody, alimenty, uregulowanie kontaktów, czy zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej i w dalszej kolejności podział majątku, świadczą także usługi poza siedzibą Kancelarii i uczestniczą w czynnościach w innych miastach na terenie województwa Wielkopolskiego, takich jak Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Oborniki, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Wolsztyn i Września.

Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jakie są obligatoryjne elementy wyroku w sprawie o rozwód?

Orzekając w sprawie o rozwód sąd musi przede wszystkim rozstrzygnąć, która ze stron ponosi winę w rozkładzie pożycia małżonków. Warto przy tym pamiętać, że sąd nie ocenia, który z małżonków przyczynił się bardziej do rozpadu małżeństwa. Jeżeli winę ponoszą oboje, nawet w nierównym stopniu, sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. Odstąpienie od orzekania o winie może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodny wniosek stron. Doświadczony adwokat doradzi Państwu, kiedy orzekanie o winie ma znaczenie dla sprawy oraz jakie dowody powinniście przedstawić, aby tę winę wykazać.

W dalszej kolejności rozstrzygnięciu podlega kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi tego z małżonków, który z nimi stale nie zamieszkuje. Sąd winien również orzec o wysokości alimentów na małoletnie dzieci stron, a w określonych przypadkach również na rzecz drugiego z małżonków. Sąd może także orzec o sposobie wspólnego korzystania z miejsca zamieszkania, jeżeli strony dalej mieszkają razem pomimo rozstania.

Czy razem z rozwodem można podzielić majątek małżonków?

Istnieje możliwość przeprowadzenia w sprawie o rozwód również podziału majątku, jednakże tylko w sytuacji, jeżeli nie spowoduje to zwłoki w postepowaniu rozwodowym. Należy bowiem pamiętać, że rozwód należy do kategorii prawa rodzinnego i ma w tym procesie nadrzędne znaczenie, nad roszczeniem majątkowym, jakim jest podział majątku.

Obecnie przyjęło się, że w sprawach o rozwód można przeprowadzić również podział majątku, jeżeli między stronami nie ma sporu co do składu ich wspólnego majątku i sposobu jego podziału lub gdy wyjaśnienie kwestii spornych wymaga postepowania jedynie w ograniczonym czasowo i przedmiotowo zakresie.

We wszystkich pozostałych przypadkach koniecznym jest złożenie odrębnego wniosku w tym zakresie. Właściwymi do rozpoznania spraw o podział majątku są sądy rejonowe.

Co oznacza orzeczenie winy w rozwodzie?

Wskazanie w wyroku rozwodowym małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia ma dla niego przede wszystkim wymiar finansowy. Drugi małżonek może bowiem w określonych przypadkach żądać dla siebie alimentów od małżonka wyłącznie winnego. Obowiązek ten co do zasady wygasa po pięciu latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub po ponownym zawarciu małżeństwa przez uprawnionego do alimentów.

Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego stron. Oznacza to że aby sąd orzekł rozwód niezbędnym jest, aby między małżonkami ustały wszystkie więzi, na których opiera się małżeństwo – uczuciowe, fizyczne i gospodarcze. Jeżeli choć jedna z tych więzi między małżonkami nadal się utrzymuje, sąd może oddalić pozew.

Jakie są negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu?

Sąd odmówi udzielenia rozwodu, jeżeli w sprawie występują tzw. negatywne przesłanki rozwodowe. Przede wszystkim sąd odmówi udzielenia rozwodu, jeżeli skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Nadto rozwód nie zostanie orzeczony również w sytuacji, gdy byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, albo rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie dokumenty należy przygotować do sprawy o rozwód?

Decydując się na rozwód należy się do niego odpowiednio przygotować. Dlatego przed pierwszym spotkaniem z adwokatem lub przygotowując pozew o rozwód należy odszukać chociażby odpis aktu ślubu, odpisy urodzenia małoletnich dzieci, jak również zastanowić się nad dowodami, które mogą potwierdzić nasze twierdzenia – historią konwersacji, rachunkami za wydatki związane z utrzymaniem dzieci i własnym oraz innymi dowodami, które będą świadczyć o poziomie życia stron przed rozpadem małżeństwa – biletami na koncerty, potwierdzeniami rezerwacji wakacji, umową zakupu sprzętu domowego, czy samochodu.

Jeżeli żądamy orzeczenia przez sąd winy drugiego małżonka, musimy przedłożyć wszystkie dowody, które nasze żądanie poprą, jak zdjęcia, wydruki z portali społecznościowych, czasem też raporty z obserwacji detektywistycznej.

Ile może potrwać sprawa rozwodowa?

Długość postępowania rozwodowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i ilości okoliczności spornych między stronami. Jeżeli strony są zgodne zarówno co do zamiaru orzeczenia rozwodu, jak i do pozostałych kwestii w orzeczeniu rozwodowym rozstrzyganych, rozwód można uzyskać już po jednej rozprawie, która nie powinna trwać dłużej niż godzinę. Jeżeli natomiast między stronami pojawi się konflikt, którego rozstrzygnięcie będzie wymagało przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego, postępowanie może trwać nawet kilka lat.

Czy w trakcie postepowania można uzyskać od drugiej strony środki na utrzymanie małoletnich dzieci?

W trakcie postepowania rozwodowego istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie zaspokajania potrzeb rodziny. Jeżeli sąd uzna, że takie zabezpieczenie jest konieczne i wyda stosowne postanowienie, staje się ono natychmiast wykonalne. Co oznacza, że od chwili jego wydania drugi małżonek jest zobowiązany do płacenia co miesiąc do rąk wnioskującego określonej w tym postanowieniu kwoty. Warto jednak pamiętać, że takie zabezpieczenie nie stanowi alimentów i zostaje wydane tylko na czas trwania postępowania, a ostateczna kwota alimentów zostaje określona w wyroku. Wniosek o zabezpieczenie złożony wraz z pozwem jest zwolniony od opłat, natomiast w przypadku złożenia go w trakcie postępowania podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Ile kosztuje rozwód?

Wszczęcie sprawy rozwodowej wiąże się z szeregiem wydatków. Przede wszystkim wraz z pozwem należy uiścić na konto sądu okręgowego opłatę, która w sprawach o rozwód wynosi 600 zł. W dalszej kolejności w toku procesu mogą pojawić się dodatkowe koszty, jak koszty stawiennictwa świadków, czy koszty opinii biegłych, którymi sąd początkowo obciąży stronę, która wnosiła o przeprowadzenie danego dowodu. Jeżeli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania drugiej stronie, jednak w przeciwnym wypadku koszty te co do zasady obciążają strony, które je poniosły.

Nadto w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, należy liczyć się z koniecznością zapłaty jego honorarium. Wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw oraz doświadczenia pełnomocnika w występowaniu sprawach o rozwód.

Potrzebujesz porady?

zadzwoń lub napisz!

Pomożemy uniknąć błędów!
Doradzimy gdy masz jakieś wątpliwości!