Nałożenie przez sąd na jednego z rodziców obowiązku płacenia na rzecz dzieci renty alimentacyjnej wiąże się z szeregiem konsekwencji. Przede wszystkim brak terminowej płatności może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów komorniczych, a uchylenie zajęć na koncie czy pensji, albo umorzenie postępowania jest niezwykle trudne i często zależy od dobrej woli byłego małżonka lub dziecka. Jednocześnie prawodawca wprowadził dla uprawnionych szereg ułatwień, jak chociażby brak obowiązku ponoszenia kosztów zaliczek na poczet czynności komornika, co powoduje, że ryzyko wszczęcia takiej egzekucji jest stosunkowo duże.

Niepłacenie alimentów może również spowodować wpis do rejestru dłużników. Ma to poważne konsekwencje dla możliwości nie tylko zaciągnięcia pożyczki, czy wzięcia kredytu pod zakup nieruchomości, ale też ma wpływ na tak codzienne czynności, jak zawarcie umowy z operatorem sieci komórkowej czy dostawcą Internetu. Coraz powszechniejszą praktyką jest również weryfikowanie swoich kontrahentów w tego typu rejestrach w relacjach biznesowych, może mieć to zatem wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Równie istotnym, o ile nie poważniejszym, skutkiem jest narażenie się na odpowiedzialność karną. Przed nowelizacją kodeksu karnego wprowadzoną w 2017 roku wyłącznie uporczywa niealimentacja stanowiła znamię tego przestępstwa, co często powodowało, że obowiązani płacili jedynie część należnych kwot, a w przypadku wszczęcia postępowania karnego bronili się twierdząc, że płacą, ile mogą, a na więcej ich po prostu nie stać. Po wprowadzonych zmianach, takie tłumaczenia nie mają już jednak znaczenia, dla wypełnienia znamion tego czynu wystarczy bowiem, że suma zobowiązań stanowi co najmniej równowartość trzech rat alimentacyjnych. Ma to swoje wymowne przełożenie w statystykach skazań. O ile przed nowelizacją było to zaledwie kilka tysięcy wyroków rocznie, to poczynając od roku 2018 liczba wyroków skazujących za niealimentację to nawet niespełna pięćdziesiąt tysięcy rocznie!

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z jednolitym poglądem w judykaturze, wniosek o ściganie w imieniu małoletniego może również złożyć drugi z rodziców, na ręce którego renta alimentacyjna winna być wypłacana. Przestępstwo to jest zagrożone karą nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

Powyższe okoliczności powodują, że warto zadbać o swój interes już na etapie rozstrzygania przez sąd o wysokości renty alimentacyjnej, ryzyko niepożądanych konsekwencji jest bowiem zbyt duże.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępowania w sprawach o alimenty dostępnymi tutaj.