Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorstw

Nasza Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również spółek prawa handlowego. Zajmujemy się przygotowywaniem umów spółek, statutów, pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzimy procesy przekształceniowe spółek cywilnych, spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.

Prawo cywilne

Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentację w negocjacjach oraz na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych, o wykonanie, nienależyte wykonanie oraz niewykonanie umów.

Windykacja i odzyskiwanie należności

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie windykacji należności to kolejna gałąź naszych usług. W zależności od potrzeb oferujemy obsługę z zakresu windykacji polubownej oraz windykacji sądowej i komorniczej. W ramach działań windykacyjnych sporządzamy pisma przedsądowe, w szczególności wezwania do zapłaty, pisma procesowe, reprezentujemy w kontaktach z dłużnikiem lub wierzycielem, ale też reprezentujemy w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności usługi takie jak doradztwo prawne, sporządzenie pism procesowych, reprezentację w negocjacjach oraz na każdym etapie postępowania o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, kontakty z dziećmi, alimenty, ograniczenie, pozbawienie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, opiekę oraz kuratelę, przysposobienie, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie ojcostwa.

Prawo medyczne

Świadczymy szeroką pomoc prawną z zakresu prawa medycznego. Naszą specjalnością są w szczególności sprawy odszkodowawcze dotyczące dochodzenia odszkodowań z tytułu błędu w sztuce lekarskiej. Zapewniamy reprezentację w negocjacjach, przed organami administracji publicznej, w tym przed okręgowym sądem lekarskim i Naczelnym Sądem Lekarskim oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach karnych i o zapłatę.

Prawo budowlane i obsługa prawna inwestycji

Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni. W tym zakresie oferujemy swoim Klientom sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz pism procesowych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, reprezentację przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Zapewniamy też rzetelną obsługę prawną na każdym etapie procesu budowlanego.

Obsługa prawna nieruchomości

Zajmujemy się także doradztwem w zakresie obsługi transakcji i inwestycji na rynku nieruchomości. Swoim Klientom oferujemy badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, reprezentację w postępowaniu przed sądami, w szczególności w sprawach z zakresu ksiąg wieczystych, znoszenia współwłasności, zasiedzenia, eksmisji, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz w postępowaniach podziałowych i scaleniowych przed organami administracji publicznej. Zajmujemy się obsługą wszelkich spraw dotyczących nabywania i sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.

Prawo karne

Jako Kancelaria adwokacka oferujemy obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego. Świadczymy również usługi z zakresu reprezentowania osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych ubocznych i oskarżycieli posiłkowych subsydiarnych. Pomagamy także w sporządzaniu zażaleń, apelacji oraz kasacji.

Potrzebujesz porady?

zadzwoń lub napisz!

Pomożemy uniknąć błędów!
Doradzimy gdy masz jakieś wątpliwości!